Griffen, GA
Union Station

Photo by Keith Berkebile